FANDOM


Slovník > Zdivo (rozcestník)

15993594935 a748802ae7 b-1-

Raně barokní ohradní zeď zahrady Valdštejnského paláce v Praze ze smíšeného zdiva.

Zdivo většinou nepravidelné, ze směsi cihel či jejich úlomků a kamenů nejrůznější velikosti a druhu, avšak zpravidla s výraznějšími vodorovnými ložnými spárami po úrovních lešení.

Materiál je často různého původu, mnohdy ve velkém podílu druhotně použitý, především získaný z demolovaných objektů v nevelké vzdálenosti. Mnohdy se ve zdivu vyskytují i druhotně použité konstrukční či architektonické prvky (kvádry, díly ostění, sloupy), též spolie.

Ostění, nároží, římsy apod. jsou často provedeny z odlišného materiálu, vhodnějšího k pravidelné úpravě hran, nároží apod. - kvádrů, cihel, kamenických prvků.