FANDOM


Slovník

Románské podélné kostely s tribunou na západní straně lodi patří k základním stavebním typům českého středověku. Loď je obvykle obdélná, na východní straně opatřená chórem v podobě oblé apsidy, na západní straně často s věží, a se vstupem v jedné z podélných stěn. Uvnitř bývá na západní straně umístěná tribuna (též empora, kruchta), která může mít formu dřevěné pavlače, ale může být také podklenutá dvěma či třemi poli klenby. Toto klenuté podkruchtí je pak obvykle otevřené do lodi arkádami, nesenými sloupy či pilíři. Kruchta mívá formu otevřené pavlače, ale často též byla od lodi oddělena vlastní stěnou (nad arkádami přízemí) s arkádami, ale v řadě případů i drobnějšími okenními otvory. Uprostřed parapetu tribuny byl v řadě případů umístěn drobný oltář, který se mohl na straně lodi uplatňovat výstupkem v podobě drobného balkónu (či dokonce drobné apsidy), obvykle podpíraného ozdobnou konzolou.

Tribuny ovšem mohly být umístěny i v patře přiléhající věže. Často se pak otevíraly do lodi jedním arkádovým obloukem. Podvěží v takových případech bylo mnohdy od lodi odděleno zdí a opatřeno vlastním vstupem z interiéru lodi. V některých případech byly osobitým způsobem propojeny tribuny v západní části lodi komunikačně propojeny s patrem na západě přiléhající věže.

Specifickou oblastí výzkumu tribun je zapojení tribun do komunikačního a obřadního systému kostelů. V řadě případů byly tribuny přístupné samostatným vnějším vstupem v úrovni patra (přístup mohl vést přímo z boku lodi, ale v některých případech byl prostředkován patrem přiléhající věže).

Tribuny se v gotice postupně proměňovaly v pěvecké a hudební kúry.

Literatura

Historie

Tomáš PETRÁČEK: Církevní velkostatek, nevolníci a evangelium. K vztahu církevních institucí a sociální struktury českých zemí 11.-12. století. https://www.academia.edu/19757187/