FANDOM


Slovník >

UPOZORNĚNÍ: Toto je velmi pracovní verze možného konceptu osnovy výkladu termínů navazujících na roční téma NPÚ 2017, jak je to komentováno zde.

Obsah je nyní ve velmi pracovním stavu a je doplňován. (20170210)

Nástin typologie

Památková krajina. Historická kultivovaná krajina. Komponovaná krajina. Parky. Ozdobná hospodářství. Botanické a zoologické zahrady. Lesní hospodářství (hájenky, pily). Posvátná místa (kaple, poustevny, kostely, kláštery). Drobné památky v krajině (křížky, kapličky, boží muka, křížové kameny). Hřbitovy (lesní hřbitovy). Zahradní města (vilové čtvrti). Města s předměstími. Hradební systémy. Předsunutá opevnění. Vesničky, samoty. Vojenské objekty (bastionové pevnosti, polní opevnění, kasárny, cvičiště). Areály nemocnic, sanatorií, škol, věznic. Městské parky a parčíky (na veřejných prostranstvích, ve vnitroblocích). Střešní krajina. Regulované vodní toky (plavební kanály se zdymadly apod., navigace, zpevněná nábřeží s kotvišti, přehrady). Dopravní objekty (nádraží vlaků či autobusů, rozsáhlé areály pro údržbu vozidel aj. techniky, mosty, tunely, zářezy, náspy, silnice, dálnice, rozcestí). Industriální krajina (doly, haldy, těžní věže, lomy, pískovny, hliníky, hutě, vlečky, překladiště surovin a výrobků). Triangulační body.

Území obsahující svědectví o minulém. Popraviště. Místa utonutí čí zázračné záchrany. Místo setkání císařů.

Území s archeologickými nálezy. Hradiště. Relikty kultovních, obytných, obranných, hospodářských aj. staveb obvykle s tajuplnou dobou vzniku. Mohylníky. Stopy plužin, tvrziště, terénní stopy vodních děl aj. Archeologické prezentáty.

Kultovní a kulturní areály. Místa opředená mýty a bájemi. Poutní místa. Zázračné studánky. Léčivé prameny.

Rekreační krajina. Lázeňské apod. parky uklidňující či povzbuzující duši. Vyhlídky. Lesní zákoutí. Turistické stezky (orientační značky a mapy, infopanely). Sportoviště (golf, jezdectví). Tábořiště (kempy). Přírodní koupaliště. Chatoviště. Zahrádkářské kolonie. Výletní restaurace. Letní kina. Lesní divadla. Horská střediska. Rozhledny.

Divočina. Dramatické scenérie (vodopády, gigantické útesy, jeskyně, propasti, jelení aj. skoky, výspy mořského pobřeží, nejsevernější apod. výběžky, propasti, tůně, zátoky, gejzíry, skalní brány, sopky vč. bahenních). Záměrně ponechané neudržované pralesy, stepi, rašeliniště, místa výskytu vzácných rostlin a živočichů, hornin či nerostů (skalní varhany, kamenná slunce, jehly aj. útvary). Objekty srůstající s přírodou (ruiny pohlcované džunglí, opuštěné náspy železnic či mosty, hospodářské dvory, letiště, dosud zakázaná místa ve vojenských újezdech, dávno opuštěná města či vsi). Zatopená místa (antické přístavy, krajina pod hladinou přehrad). Nevyužité nebo chráněné přírodní plochy (říční nivy, nestabilní prostory ohrožené sesuvy).

Krajina s aktuálními zásahy (jde o samostatnou problematiku proto, že aktuálně probíhají spory např. o to, zda je třeba si na nevhodné prvky zvyknout, nebo je odstranit, kultivovat apod.). Novodobá sídliště. Nákupní centra s parkovišti. Průmyslové zóny. Distribuční sklady. Stavební dvory. Prodejny stavebnin. Neudržované rezervní plochy pro plánovanou výstavbu. Vysílače. Dálková elektrická vedení. Větrné a sluneční elektrárny. Bilbórdy.

Historická krajina jako obraz. Inspirace výtvarných, literárních či hudebních děl. Krajinomalba. Historické veduty. Krajinářská fotografie. Modelové krajiny rekonstrukcí zaniklé podoby aktuálně zaniklých či archeologizovaných památek.

Metodické otázky památkové péče

Evidence hodnot, prvků. Otázky aktuálního využití informačních technologií a zpřístupnění informací o výskytu hodnot a potřebě jejich ochrany. Možnost aktualizací aktivisty.

Literatura (výběr)

Tento výběr především vykazuje znaky namátkovitosti. Případně můžete v komentáři či jinak pomoci.

WWW

Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana. Křižovatky architektury, 8. ročník odborné konference, 2.6.2016. Prezentace, anotace přednášek (kondenzované pohledy odborníků na problematiku).

http://www.krajinnyraz.cz/. Několik užitečných prací, např.:

  • Jiří KUPKA: Krajiny kulturní a historické, vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz naší krajiny, ČVUT, Praha 2010. 180 s. ISBN 978-80-01-04653-1. PDF (verif. 20170211-1925). Podrobné a přehledné zpracování v širokých souvislostech s ohledem na památkové souvislosti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.