FANDOM


Slovník >

(Tento nepříliš uspořádaný a asi nastálo rozpracovaný text vychází z diskuse vedené v prvních dnech ledna 2016 ohledně zřízení kategorie Čeští památkáři na velké Wikipedii.)

Památkář je výraz do jisté míry neurčitý a hovorový, nicméně při své kondenzovanosti je hojně užíván v různých úrovních diskusí o ochraně kulturního dědictví k označení osob z různých souvisejících oblastí činnosti i pro příslušné instituce apod. V katalogových popisech profesí památkář rovněž nechybí, i když vymezení nebývá jednotné, jelikož i typologie činností je enormně široká. Někdy tento trochu rozvolněný přístup vede k nedorozuměním, mnohdy souvisejícím s tzv. dvoukolejností památkové péče v ČR.

Jako památkáři se v popisech pracovních činností i v hovoru mnohdy sami označují pracovníci odborných instancí i správních či výkonných orgánů státní památkové péče, jelikož precizní vyjádření odpovídající formulacím v zákonech předpisech je květnaté a stejně pro adresáty mimo obor zní málo srozumitelně a nejednoznačně, protože díky mezerám v občanské výchově a uvědomění různé instance veřejné správy a výkonných orgánů lidem v mnoha případech splývají.

Častý je tento zjednodušující výraz v obecných médiích. Bývá tomu tak zřejmě proto, že novináři se příliš neorientují v rozdílech kompetencí různých institucí podílejících se na ochraně památek. Bez tohoto obsahového rozlišení jsou v médiích častá sdělení typu "památkáři zakázali/povolili"...

Užití výrazu

Definice

Průvodce světem povolání: Památkář. http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=462.htm. Památkář je pracovník, který provádí a organizuje průzkumy stavebně historických i dalších památek, dokumentuje a eviduje výsledky těchto průzkumů. Zajišťuje ochranu památkového fondu, dává návrhy na obnovy a rekonstrukce památkových objektů, kontroluje realizaci těchto obnov a rekonstrukcí. Uplatňuje ochranu památek v různých správních institucích. Připravuje podklady pro městské a obecní úřady při stavebních a územních řízeních, při rozhodováních o stavebních povoleních, o architektonických a urbanistických plánech apod. Povolání je vykonáváno přímo v prostředí památkových objektů (archeologická naleziště, hrady, zámky, katedrály a dalších památkově významné objekty) a též v kanceláři.

Odborná komunikace

Nabídky práce, kvalifikační požadavky, pracovní náplň

Památkář/ka - garant/ka území. Obvyklé označení pro odborného referenta v Národním památkovém ústavu působícího v určitém vymezeném území.

Památkářka/památkář v oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů – referát movitých památek. http://www.npu.cz/news/16552-n/. Zajišťuje úkoly související s Ústředním seznamem kulturních památek, zpracovává evidenční listy a provádí průběžnou revizi movitých kulturních památek na základě průzkumů. Podává návrhy na prohlášení movitých předmětů za kulturní památku. Provádí a koordinuje fotodokumentaci sakrálních kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty v terénu.

Památkář či pracovník památkové péče se specializuje na průzkumy historických památek. http://www.projobs.cz/napln-prace-pamatkar-251. Náplň práce: provádění průzkumu stavebně historických památek; dokumentace průzkumů; ochrana památkového fondu; kontrola realizace rekonstrukcí a obnov; interpretace nálezů a poznatků; logické uspořádávání poznatků; komunikace se státními orgány; vedení dokumentace; vedení agendy dotací na obnovu památek; předkládání návrhů za účelem finanční podpory památek. Pracovní nástroje: Mezi pracovní prostředky patří odborná literatura, historické zdroje (knihy, filmy, rodokmeny, erby, archeologické nálezy), běžné kancelářské prostředky a výpočetní technika. Osobnostní vlastnosti: Památkář by měl být člověk s analytickým myšlením, dobrou pamětí, pečlivý, samostatný a schopný vidět věci v kontextu. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním na fakultě humanitních věd, filozofické fakultě nebo pedagogické fakultě.

Jako o památkářích se často s představou srozumitelné zkratky mluví o sekci Národního památkového ústavu, která spravuje a zpřístupňuje velkou část významných památek v majetku státu (hrady, zámky, zříceniny, kláštery, skanzeny...).

Zedník-památkář (verif. 2016-01-03).

Profesní charakteristiky památkářů

Architekt-památkář. Kamil Hilbert (Wikipedie)

Obecný jazyk

Památkáři. Český překlad názvu filmu z produkce USA The Monuments Men. http://www.csfd.cz/film/329615-pamatkari/prehled/. "...unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé světové války nakradli...". V době uvedení na trh jak tématem, tak i názvem film zaujal i mnohé samotné profesní památkáře, kteří dokonce vytvářeli a na internetu sdíleli fotomontáže z oficiálního plakátu s vložením portrétních snímků a vlastních a spolupracovníků. Zčásti si přitom nejspíše dopřávali i pocit souznění na frontě bojovníků za záchranu kulturního dědictví.

Ironie, diskuse, úvahy

Památkář. http://nevsedni-svet.cz/pamatkar/. "Jsem památkář. Magda vždycky říká, že to není zaměstnání, ale diagnóza. Pravda, své práci se věnuji naplno a často i mimo pracovní dobu, ale tak by to přeci mělo být, ne?!..." "...Stál jsem si za svým – přeci není možné v odborných věcech ustupovat názoru naprostých památkářských a historických analfabetů!..."

Odkazy

Jan ŽIŽKA: Něco o práci památkáře a jednom druhu průzkumů architektonického dědictví, in: Průzkumy památek, roč. 11, 2004, č. 2, s. 1-2. http://www.pruzkumypamatek.cz/casopis-4-1.php?ID=2004-02-01