NPU Wiki
Advertisement

Slovník

Lukov (okres Zlín), hrad. Konsekrační kříž na omítce někdejší hradní kaple, objevený při archeologickém a stavebním průzkumu v roce 2014. (Foto NPÚ)

Kříže obvykle malované na omítce vnitřních stěn (středověkého) kostela ve dvanácti místech jeho obvodu, v místech kropení svěcenou vodou při obřadu svěcení. Pětice křížů se umísťovala také na oltářní menzu.

Význam a způsob provedení

V pravé části snímku malovaný konsekrační kříž, zakomponovaný do reliéfního obloučku gotického podřímsí (kaple po jižní straně kostela sv. Michala v Praze na Starém Městě; mylně bývá interpretovaná jako předsíň původně středověkého kostela).

Kříže sloužily k vyznačení míst pro obřady v rámci svěcení – konsekrace – křesťanské chrámové stavby. Kříže byly trvalým svědectvím o vysvěcení chrámu. Byly provedeny barvami, často se jedná o barvu červenou, a jako rovnoramenné rozvrženy do kruhu.

Kamenné reliéfní kříže v kostele ve Starém Svojanově na kresbě v soupisu památek (sv. 22, 1906, s. 111).

Mohly být bohatě zdobné. Jen vzácně se v Čechách lze setkat s kříži reliéfními, tesanými z kamene a zasazenými do zdiva[1], případně štukovými. Naproti tomu např. u významnějších kostelů na Pyrenejském poloostrově měly konsekrační kříže většinou podobu mělce zahloubeného reliéfu v ploše kvádrů.

Vzhledem k tomu, jak probíhala výstavba a výzdoba kostela, mohly být kříže malovány před provedením ostatní malířské výzdoby stěn. Pak se jim obvykle následně prováděná výmalba vyhýbala. Případně mohly být malovány na malířskou výzdobu, zhotovenou v předstihu před vysvěcením. Pro provedení malby byla často na omítce provedena rytá podkresba základních linií.

Slavnostní svěcení umožňovalo zahájení využití kostela k obřadům, a to i v případě, kdy zejména u rozlehlých vícelodních apod. kostelů nemusela být stavba plně dokončena (mohly být doplňovány klenby, kružby oken apod.). Při výraznějších přestavbách, ale také po znesvěcení mohla být konsekrace provedena opětně. Svědectvím pak mohou být vedle listinných záznamů kříže malované ve více vrstvách, a to i s větším či menším přesunem znamení, odlišné také stylovým pojetím ornamentálních doplňků apod.

Další doklady svěcení

Vzácně jsou svědectvím o konsekraci také malované nápisy (výjimečně mohl být nápis provedený jako reliéf tesaný do kamene).

Při svěcení byly svěceny i oltáře, do kterých byly vkládány ostatky svatých, zpravidla také doplněné pečetěmi stvrzeným listinným svědectvím o pravosti ostatků, zvaným autentika. Pravost, věrohodnost, autenticita ostatků byla zásadním požadavkem.

Při založení kostela se konalo také svěcení staveniště, případně základů. Přitom se zpravidla do základů vkládaly obětiny (označené kameny do rohů stavby mohly nést symboly čtyř evangelistů, ochranné předměty do místa budoucího vstupu do stavby apod.). Zřejmě do rohů staveb, případně pod prahy vstupů mohly být vezdívány kamenné schránky, snad s ostatky či jinými symboly (nálezů logicky není příliš mnoho).

Novověk

U novověkých (barokních, historizujících) staveb bývají kříže zakomponovány do malířské výzdoby stěn.

Varianty

Variantně, ale spíše ojediněle užíván i český překlad "vysvěcovací kříž".

Jazykové varianty

en.wikipedia

Odkazy

Konsekračné kríže (apsida.sk; 20210911)

Reference

  1. Kamenné reliéfní konsekrační kříže jsou zachovány v kostele ve Starém Svojanově. Fotografie na hrady.cz. Soupis památek 22. Politický okres poličský (1906), s. 111. Soupis na archive.org.

Poděkování

  1. Za upozornění na reliéfní kříže ve Starém Svojanově díky PZK! (20150501).
Advertisement