FANDOM


4406560743 e3b453d08c b d-2-

Fragmenty ostění gotického portálu druhotně užité ve zdivu barokní předsíně (Horní Záhoří (PI), kostel sv. Archanděla Michaela). Jinak též příklad diskutabilního sanačního zásahu spojeného se sejmutím historických omítek.

Kategorie: Slovník.

Zlomek většího celku, jeho pozůstatek. Buďto na původním místě (fragment zdiva), nebo v jiném umístění (druhotně zazděný fragment stavby - spolie, fragment přenesený do lapidária). (Zlomek. Torzo) Zlomek většího celku, jeho pozůstatek. Buďto na původním místě (fragment zdiva), nebo v jiném umístění (oddělený fragment přenesený do muzea).

Fragmentem je v oblasti památkové péče zpravidla nějaká část (historického) objektu. Může jít o konstrukční prvek např. ze skupiny prvků, které tvořily celek objektu (kvádr zdiva, cihla, část krovového trámu), často také o zlomek objektu či jeho prvku (střep keramické nádoby z archeologického výzkumu). Rovněž může jít o zbylou součást většího objektu, zachovanou na původním místě (fragment zdiva, torzo budovy)

Obdobně se ale pojem užívá v mnoha situacích lidské komunikace, jakmile se jedná o nějakou dílčí část věci (fragment čehokoliv jako dílčí záběr na fotografii, fragment partitury, básnické sbírky...). Fragmentární zachování (historického) objektu – částečné, ve fragmentech, zlomcích.

Základní typy

Prostá součást zdiva

16899869209 5de6e62ca5 b-1-

Fragment okoseného ostění staršího (asi gotického) portálu vezděný druhotně do hrany špalety barokního vstupu (Brno, Orlí 20)

Fragmenty architektonických článků bývají využity jako čistě užitková součást zdiva novější stavby. Bývají vezdívány do základů, případně uložené ozdobnou stranou dovnitř zdiva.

Pietní památka

Většinou se pieta spojuje s nějakou osobou, případně událostí (relikvie). Jen malá část zájemců o fragmenty památek se zaměřuje na jejich čistě uměleckou hodnotu, i když různé priority nelze vyhodnotit z hlediska podílu v podnětech či preferencích konkrétního zájemce.

Spolie

Fragment uplatněný druhotně v nově zřizovaném objektu. Zpravidla se jedná o prvek umístěný viditelně, odkazující na starší zaniklý objekt (např. antické sloupy v nárožích barokních staveb v Římě, sloupy s hlavicemi v arkádách římských kostelů, antické sloupy dovezené z Itálie do císařské palácové kaple v Cáchách), případně i uplatněný nahodile v rámci běžného pozdějšího zdiva (fragmenty gotických architektonických prvků a soch druhotně využité k zazdění zrušených okenních otvorů v průčelí domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze).

Doklady historie a výtvarných slohů

Podobně byly již od středověku uplatňovány antické plastické stavební články ve výrazných místech staveb (portály, okna). Rozsáhlé uplatnění nacházejí fragmenty větších objektů v muzeích (např. fragmenty antických staveb v muzeích celého světa). Fragmenty (resp. torza) jsou základem archeologických muzeí na místech významných historických sídel (Pompeje, Mikulčice). V různých aktuálních situacích dochází k projevům snah navrátit fragmenty na původní místo s cílem umožnit autentický vizuální dojem.

Fragment v památkové péči

Z památkového hlediska má značný význam, že nalezené fragmenty vykazují vysokou míru autenticity – původnosti.

Existence (souboru) fragmentů se v některých případech stává podnětem snah o rekonstrukci původního objektu. Ta může být uskutečněna různě, např. formou kompletní rekonstrukce (znovuzřízení), případně rekonstrukce částečné nebo náznakové. S využitím dokumentace fragmentů může být rekonstrukce provedena také virtuálně (kresba, digitální prostorový model, hmotný model...).

Vědecký doklad. Svědectví o konceptu, o výtvarném pojetí, o konstrukčním uspořádání někdejšího objektu. Doklad původního řemeslného provedení (trasologie). Fragmenty jsou častými exponáty v muzeích (v případech neúplnosti prvku mohou být nějak doplněny – např. keramické nádoby doplněné sádrou, případně vhodně podepřeny, aby evokovaly alespoň původní umístění v objektu).

Edukativní využití. Fragmenty bývají názornou pomůckou ve výuce, protože umožňují mnoho vlastností původního objektu vnímat a pochopit lépe, nežli dvourozměrné kresby apod. V praxi památkové péče jsou výběrově užívány jako vzor řemeslného provedení, využitelný např. při navrhování doplňujících nových prvků rekonstruovaného objektu apod.

V praxi památkové péče bývají jako fragmenty zvýrazňovány historické prvky v rámci později upravených objektů, a to zejména v případech, kdy jsou identifikovány v průběhu přípravných průzkumů opravy, anebo při probíhajících zásazích do objektu a oceněny jako upřesňující doklad památkové hodnoty. Fragmenty historických staveb bývají ponechávány jako doklad historie, legitimace kulturnosti stavebníka či projektanta, ale i státních památkových instancí apod. v rámci novostaveb (objevené relikty románských budov poněkud bizarně působící v suterénech obchodního městského paláce na místě kasáren na náměstí Republiky v Praze). V tzv. analytických "okéncích" (sondách) mohou být odhaleny např. fragmenty ostění dosud zazděných někdejších oken či portálů. Může se jednat také o ukázky úseků starších povrchových úprav, dosud zahalených pozdějšími omítkami apod. (pak se může jednat např. o fragmenty sgrafitových omítek, freskových maleb apod.).

Digitalizované fragmenty. Moderní dokumentační metody umožňují fragmenty prostorově scanovat a následně s jejich virtuálními modely pracovat v rámci náhradní reality. To může být z hlediska památkové péče prospěšné, protože to může snižovat zájem o nadměrné zasahování do fyzických objektů.

Fragmentární zachování

Částečné, ve fragmentech, zlomcích.

> Spolie.

Odkazy

Příklad výběru "fragmentů" v angličtině.