FANDOM


Slovník > Dokumentace

Dokumentace památek je mnohotvárné odvětví věd o památkách, dějin umění, archeologie, projektových činností, správy archivních / dokumentačních fondů.

Pro sběr dokumentace památek – dokumentační činnost – jsou užívány nejrůznější metody v široké škále, jež je zvláště v nynější době díky technickému rozvoji doplňována o stále další technická zařízení, často velmi nápaditě využívaná. Velký rozvoj zaznamenávají také počítačovými technologiemi podporované nástroje k analýze i prezentaci fotografické i měřické dokumentace, k prostorovým vizualizacím, 3D tisku apod.

S těmito posuny ovšem souvisejí stále nové komplikace při komparaci jednotlivých forem dokumentace. Přitom by dokumenty měly tvořit jeden nedílný informační systém, kde by např. bylo možné najít fotografické snímky jedné věci z různých období a využít je ke studiu proměn objektu, ale také k plánování památkových zásahů či k uměleckohistorickému srovnávacímu studiu.

Je jasné, že k takovému maximalistickému požadavku se budeme vždy jen více či méně přibližovat, ale měl by jej mít na mysli každý, kdo dokumentaci památek zpracovává pro jakýkoliv účel (muzeum, galerie, archiv, knihovna, projekt restaurování, monitoring památek, specializovaný vědecký výzkum...).

Základní cíle dokumentace památek

Záznam tvaru

Geometrie. Fotografie. Měřické postupy. 3D scanování.

Záznam vlastností

Fyzikální a chemické analýzy. (Vážení,...)

Evidence památek

Specifický obor souvisí s právní a administrativní ochranou památek. Postupy slouží ke shrnutí a správě základních informací, sloužících primárně k identifikaci objektu ochrany.

Uspořádání metadat - popisu dokumentů

Název dokumentu

Pokud možno jednoznačně určující dokumentovanou věc.

Popis dokumentu