FANDOM


Slovník > Davoská deklarace > Slovenský překlad

(Vše, co je zde obsaženo, je neoficiální pracovní neobjektivní vyjádření. Četba na vlastní nebezpečí.)

Ve dnech 21.-22.1.2018 se v Davosu na pozvání prezidenta Švýcarské konfederace Alaina Berseta uskutečnila neformální konference vrcholných představitelů ministerstev kultury signatářských států Evropské kulturní dohody, zástupců Rady Evropy, Evropské komise, UNESCO a dalších mezinárodních organizací, jakož i akademiků, nezávislých odborníků a předsedů relevantních asociací.[1]

Na Davoskou deklaraci a Berlínskou akční výzvu navázala na konci listopadu 2018 Deklarace z Leeuwarden, která nabízí řešení součinnosti architektů, památkářů a dalších stran s cílem citlivého uplatnění památek pro nové funkce s důrazem na jejich památkové hodnoty, kulturní i ekonomický význam.[2]

Principy

Konference podtrhla roli architektury a "stavební kultury" jako základních elementů pro vytváření kvalitního životního prostředí. Účastníci podtrhli potřebu společného postupu všech zúčastněných aktérů při zlepšování prostředí zastavěných sídel. Zdůraznili také potřebu zakotvit principy udržitelného stavebního rozvoje do národních kulturních politik.

Stavební kultura (nejen v němčině používáno: Baukultur)

V závěru konference byla přijata Davoská deklarace 2018 s cílem vymezit společnou zodpovědnost evropských i národních, veřejných i privátních činitelů za uplatňování myšlenek a zásad vysoce kvalitní stavební kultury (Pojem Baukultur byl zřejmě akceptován do všech jazykových verzí, protože zřejmě nebyly nalezeny vhodné ekvivalenty)[3] a informovat o těchto zásadách všechny zainteresované aktéry, včetně široké veřejnosti.

Pojem Baukultur je v deklaraci chápán v poměrně širokém významu, který se uplatňuje v německy hovořících zemích přibližně od přelomu tisíciletí pro každou lidskou činnost, která ovlivňuje podobu urbanizovaného prostředí - městské či venkovské. Toto prostředí je třeba vnímat jako jeden komplex, tvořený z lidmi vybudovaných objektů, spojený s jejich přírodním rámcem. Zahrnuje existující budovy včetně památek a dalších součástí kulturního dědictví, dále projekční činnost a realizaci nových staveb, jakož i procesy územního plánování, budování infrastruktury, tvorbu veřejných prostorů a krajiny.

Cíle Davoské deklarace 2018

Přijetí Davoské deklarace 2018 je reakcí na škodlivé trendy ke snižování kvality urbanizovaného prostředí i otevřené krajiny napříč Evropou, patrné v "trivializaci" výstavby, v rozšiřování beztvarých a neuchopitelných městských aglomerací či předimenzovaných dopravních řešení, která mají výrazný negativní dopad na jednotlivce i společenství. Cílem deklarace je vyvinout evropské a národní politiky, které umožní zlepšovat formování měst, obcí i krajiny.

Konference ministrů kultury se konala v předvečer Světového ekonomického fóra v Davosu, jež v duchu letošního motta "Vytváření společné budoucnosti v rozdrobeném světě" reflektovalo i potřebu zlepšování stavební kultury jako globálního cíle v rámci úsilí o trvalou udržitelnost.[4]

Český překlad[5]

Davoská deklarace 2018

Konference ministrů kultury, 20.-22. leden 2018, Davos, Švýcarsko

Na cestě k vysoce kvalitní Baukultur v Evropě

My, ministři kultury a vedoucí delegací signatářů Evropské kulturní úmluvy a pozorovatelských států Rady Evropy, spolu se zástupci UNESCO, ICCROM, Rady Evropy a Evropské komise, Architektů Rady Evropy, Evropské rady územních plánovačů, ICOMOS International a Europa Nostra, kteří jsme se setkali v dnech 20. až 22. ledna 2018 v Davosu, ve Švýcarsku, na pozvání pana Alaina Berseta, prezidenta Švýcarské konfederace a vedoucího federálního ministerstva zahraničních věcí, v Evropském roce kulturního dědictví 2018 v předvečer výročního zasedání Světového ekonomického fóra,

 • s přihlédnutím k aktuálním výzvám, včetně přetrvávajících vlivů hospodářské a finanční krize, čtvrté průmyslové revoluce, akcelerované urbanizace, zmenšování okrajových regionů, migrace a sociálních změn, zvyšující se nerovnosti, změny klimatu a poškozování životního prostředí, a k jejich významnému vlivu na naše životní prostředí;
 • s vědomím, že mezinárodní společenství přijalo významné kroky k vytvoření otevřenějšího a trvale udržitelného světa, ale zároveň s vědomím naléhavé potřeby posílit tyto snahy a vytvořit nové přístupy k ochraně a prosazování kulturních hodnot evropského prostředí vytvořeného člověkem;
 • uvědomujíce si klíčový příspěvek vysoce kvalitního zastavěného prostředí k vytvoření udržitelné společnosti charakterizované vysokou kvalitou života, kulturní rozmanitostí, individuální a kolektivní prosperitou, sociální spravedlností a soudržností a hospodářskou efektivností;
 • s vědomím existence trendů přiklánějících se ke snižování kvality zastavěného prostředí i otevřené krajiny v celé Evropě, patrných v trivializacii výstavby, chybějících projektových hodnot, včetně nedostatečného ohledu na udržitelnost, rostoucího rozšiřování míst bez tváře a nezodpovědného využívání půdy, zhoršování historické struktury a ztráty regionálních identit a tradic;
 • s vědomím toho, že nastal nejvyšší čas přijmout opatření, která zajistí, aby současné a budoucí sociální, hospodářské, environmentální a klimatické trendy a vývoj dále nesnižovaly kvalitu zastavěného prostředí, ale místo toho byly využity k jejímu zvýšení, a že Evropský rok kulturního dědictví 2018 s jeho cílem uznání hodnoty historického rozměru zastavěného prostředí je na to ten nejsprávnější čas;
 • s důrazem na to, že každý, bez ohledu na původ, má právo zažít, podělit se a patřit do kulturního prostředí a že způsoby, jakými spolu žijeme a vyvíjíme se jako společnosti jsou od základu kulturní, a proto je i tvarování našeho životního prostředí, především kulturním počinem,

prohlašujeme:

Ústřední role kultury v kontextu prostředí vytvořeného člověkem

1. Kultura podporuje a pohání ekonomickou, společenskou a environmentální udržitelnost. Tvaruje naše identity a definuje naše odkazy. Proto musí být ústředním bodem politik rozvoje a je třeba zdůraznit její příspěvek k dosažení společného dobra. Bez kultury jako ústředního bodu by neexistoval žádný demokratický, mírový a udržitelný rozvoj.

2. V politikách se musí zdůrazňovat nutnost udržitelných a kulturně orientovaných přístupů k rozvoji všude a ve všech rozměrech. Je třeba zdůraznit hodnotu a nepostradatelnost kulturního dědictví pro evropské země, přičemž důraz se musí týkat nejen měst a městských oblastí, ale i periferií a venkova a jejich vzájemného propojení.

3. Naléhavě potřebujeme celistvý kulturně orientovaný přístup k zastavěnému prostředí a humanistický pohled na způsoby, jakými kolektivně tvarujeme místa, kde žijeme, a na odkaz, který po sobě zanecháváme.

Koncepce Baukultur

4. Baukultur zahrnuje každou lidskou činnost, která mění prostředí vytvořené člověkem. Prostředí vytvořené člověkem, včetně každého vyprojektovaného a postaveného objektu, který je začleněn do přirozeného prostředí a navazuje na něj, se chápe jako jeden celek. Baukultur zahrnuje stávající budovy, včetně památek a dalších prvků kulturního dědictví, jakož i projektování a výstavbu moderních budov, infrastrukturu, veřejné prostory a krajinu.

5. Kromě architektonického, strukturálního a krajinného designu a jeho hmotného ztvárnění, je Baukultur přítomna a vyjádřena i v procesech pro projekty výstavby, infrastrukturu, města, obce a otevřenou krajinu.

6. Baukultur označuje metody detailní výstavby i rozsáhlých transformací a rozvoje, a zahrnuje jak tradiční a místní stavební dovednosti, tak i inovativní techniky.

Naše vize vysoce kvalitní Baukultur

7. Naléhavě potřebujeme nový adaptivní přístup k utváření našeho zastavěného prostředí; zakotvený v kultuře, aktivně budující sociální soudržnost, zabezpečující udržitelnost životního prostředí a přispívající ke zdraví a prosperitě všech. Právě to je vysoce kvalitní Baukultur.

8. Design zastavěného prostředí, vztahy mezi objekty a jejich zastavěným a přirozeným okolím, prostorová soudržnost, rozsah, materialita: to všechno jsou faktory, které mají přímý vliv na kvalitu našeho života. Vysoce kvalitní Baukultur tedy ztělesňuje používání záměrného, dobře prodebatovaného designu ve všech stavebních činnostech a aktivitách zaměřených na úpravu krajiny, který upřednostňuje kulturní hodnoty před krátkodobým ekonomickým ziskem. Vysoce kvalitní Baukultur nesplňuje pouze funkční, technické a ekonomické požadavky, ale uspokojuje i sociální a psychologické potřeby lidí.

9. Klíčovým komponentem vysoce kvalitní Baukultur je kulturní dědictví. Způsob, jakým používáme, udržujeme a chráníme naše kulturní dědictví dnes je zásadní pro rozvoj vysoce kvalitního zastavěného prostředí v budoucnosti.

Přínosy vysoce kvalitní Baukultur pro společnost

10. Vysoce kvalitní Baukultur zlepšuje náš pocit z místa. Tím, že lidem umožní identifikovat se svým životním prostředím, podporuje budování inkluzivní a soudržné společnosti, potlačuje diskriminaci a radikalizaci a podporuje integraci a občanské povědomí. Není relevantní pouze pro města a historické lokality, ale pro každý aspekt evropského životního prostředí; pro příměstské a venkovské oblasti, obce, průmyslové zóny a infrastrukturu.

11. Vysoce kvalitní Baukultur podporuje rozkvět pulzujících a rozmanitých komunit. Vytváří zastavěná prostředí, která dávají prostor k vyjádření současných kulturních projevů a současně respektují kulturní dědictví. Díky důstojnému, cenově přijatelnému a dostupnému bydlení vytváří udržitelné podmínky pro život a posiluje sociální odolnost.

12. Vysoce kvalitní Baukultur chrání životní prostředí. Podporuje udržitelnou dopravu a zodpovědné využívání půdy, rozšiřuje městskou zeleň a podporuje zdraví a biodiverzitu.

13. Vysoce kvalitní Baukultur přináší i přidanou ekonomickou hodnotu prostřednictvím vytváření kvalitnějších a trvanlivějších objektů a příznivých podmínek pro hospodářskou prosperitu ve společnosti. Zdroje využívá udržitelným způsobem, čímž zajišťuje, že z pozitivního sociálního a hospodářského vývoje budou moci čerpat i následující generace.

Na cestě k vysoce kvalitní Baukultur

14. Podmínkou vysoce kvalitní Baukultur je dosažení rovnováhy kulturních, sociálních, ekonomických, ekologických a technických aspektů plánování, projektování, výstavby a adaptivního opětného využívání, tak aby sloužily veřejnému zájmu vejménu společného dobra.

15. Vysoce kvalitní Baukultur musí být součástí příslušných právních nástrojů. Ústřední cíl vysoké kvality celého zastavěného prostředí, včetně kulturního dědictví, musí být povinným cílem všech činností s územním dopadem. Požadavek na vysokou kvalitu je třeba považovat za stejně relevantní jako ekonomické a technické zájmy. Příslušné standardy a normy by měly být v souladu s cílem vysoké kvality.

16. Vysoce kvalitní Baukultur může vzniknout pouze v kontextu interdisciplinárního diskurzu a víceúrovňové meziresortní spolupráce mezi tvůrci politik, příslušnými úřady a odborníky. Jelikož její součástí je také kreativní, funkční a sociální aspekt, stejným dílem musí být zapojeny všechny příslušné disciplíny a odborníci. Klíčovým příkladem nástroje na podporu vysoké kvality jsou interdisciplinární a široce diskutované projektové soutěže. Úspěch vysoce kvalitní Baukultur je podmíněn zapojením občanské společnosti a podporou informované veřejnosti.

17. Vysoce kvalitní Baukultur vyžaduje úsilí v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí, které umožní utvořit si o ní lepší úsudek. Všichni zúčastnění, z veřejného i soukromého sektoru, nesou odpovědnost za kvalitu našeho zastavěného prostředí, které odkážeme budoucím generacím.

Zdůrazňujíce, že za Baukultur jako společné dobro nesou společně odpovědnost vlády, organizace a soukromý sektor a že je naléhavě třeba zvýšit povědomí o kulturních, sociálních, ekonomických, ekologických a technických otázkách,

se zavazujeme:

18. propagovat myšlenky a zásady vysoce kvalitní Baukultur a informovat o nich všechny zainteresované aktéry, včetně dalších členů vlády a široké veřejnosti, zejména mladých lidí, a upozorňovat každým relevantním a vhodným způsobem na její pozitivní vliv na společnost;

19. implementovat lepší politiky stavějící na kulturně orientované koncepci Baukultur a integrující vizi vysoce kvalitní Baukultur jako hlavního politického cíle;

20. podporovat další kroky a opatření, která budou přispívat k propagaci a implementaci vize vysoce kvalitní Baukultur;

21. povzbuzovat všechny zainteresované aktéry, z veřejného i soukromého sektoru, aby uznali pozitivní vliv vysoce kvalitní Baukultur na společné dobro a přijali odpovědnost za příspěvek k jejímu provádění, zejména z hlediska investic do Baukultur;

22. podporovat další regiony světa, aby uznaly hodnotu vysoce kvalitní Baukultur a přidaly se k tomuto procesu a

23. že se nejpozději za 10 let opět setkáme, abychom vyhodnotili a prodiskutovali pokrok na cestě k vysoce kvalitní Baukultur pro Evropu.[6]

Odkazy

Internet

https://davosdeclaration2018.ch/

Ohlasy

 • 20180126 | Simona Cigánková: Náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda v Davosu (mkcr.cz). Verif. 20181129. "...Náměstek Ouroda ve svém vystoupení ocenil společnou vůli exekutivy evropských zemí k řešení současného neuspokojivého stavu v péči o stavitelské dědictví a zejména o kvalitu nové výstavby. Zmínil nezbytnost intenzivní součinnosti s dalšími resorty ve vládách k úspěšnému dosažení cílů Davoské deklarace..." V českém komentáři se mluví výhradně o kvalitní stavební kultuře.
 • 20180209 | Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe (pamiatky.sk). Verif. 20181129.) Zde je zpřístupněn i slovenský překlad.
 • 20180425 | Česká komora architektů: Davoská deklarace (cka.cz). Verif. 20181129. Zde je uvedeno: "...Konference se zúčastnilo přes třicet ministrů kultury a jejich zástupců z evropských i mimoevropských zemí i zástupci mezinárodních a neziskových organizací. Dvoudenní jednání bylo završeno přijetím společné deklarace. Jednání se účastnili i zástupci MK ČR.
  Davoská deklarace je vyjádřením úsilí ministrů kultury dosáhnout vysoce kvalitní úrovně stavební kultury, která zásadním a mnohovrstevným způsobem ovlivňuje životy lidí. Zdůrazňuje společnou zodpovědnost států, nevládních organizací a soukromého sektoru. Ministerstva kultury jednotlivých zemí se zavázala šířit myšlenky a principy deklarace nejen v rámci vlád, ale mezi všechny účastníky procesů plánování a výstavby, stejně jako v široké veřejnosti..."
  Nicméně není zcela jasné, jestli MK ČR proneslo nějaký projev, ani to, jestli deklaraci ratifikovalo.
 • 20180606 | Litomyšlská architektura jako návod pro ostatní (litomysl.cz). "Ve švýcarském Davosu se na začátku letošního roku sešlo 40 evropských ministrů kultury, aby na konferenci věnované stavební kultuře přijali dokument Davoská deklarace 2018, v níž se signatáři zavazují k prosazování kvalitní architektury. Text dokumentu se připravoval více než rok. // Ve skupině editorů pracovali experti z devíti zemí, včetně členů Evropské rady urbanistů. Tito odborníci vybrali město Litomyšl jako vzor uplatňování politiky stavební kultury v praxi. „Udělalo mi to obrovskou radost a jsem rád, že si i v zahraničí všímají toho, jak se v Litomyšli snažíme spojovat krásu, moderní architekturu a funkčnost. Je to skvělá vizitka pro celé naše město,“ říká k Davoské deklaraci starosta Radomil Kašpar. // Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu kultury pro tvorbu kvalitního prostředí, v němž žijeme. Připomíná, že stavění je samo o sobě součástí kultury a současně pro ni vytváří prostor. Deklarace také zdůrazňuje sdílenou odpovědností politiky a občanské společnosti za životní prostředí a vyzývá evropské státy k vyvinutí maximálního úsilí k prosazení vysoce kvalitní stavební kultury. // V reakci na podpis dokumentu zástupci ČR uvedla Česká komora architektů, že se jedná o důležitý další krok při prosazování kvality stavební kultury, o kterou dlouhodobě usiluje.(...)" (20190701)
 • 2018XXXX | Vít Řezáč: Davoská deklarace: závazek k prosazování vysoké stavební kultury (fa.cvut.cz). Dostupná zřejmě jen anotace: "Článek popisuje cíle nového mezinárodního dokumentu: Davoské deklarace 2018. Autoři dokumentu zdůrazňovali, že kulturní hodnota představovaná kvalitou zastavěného prostředí jako celku, kdy se kulturní dědictví a současná tvorba chápou jako jeden celek, je jako politický cíl definována jen zřídka. Davoská deklarace je tudíž pokusem, jak tento nedostatek napravit tím, že se nabídne všezahrnující pojem Stavební kultura (Baukultur, la culture du bati), který se zabývá péčí o kulturní dědictví a jeho ochranou a rozsáhlým utvářením prostředí prostřednictvím výstavby a rozvoje jakožto jedním celkem. Článek se věnuje možnostem, které implementace Deklarace nabízí pro změnu v procesech přípravy staveb, v legislativě, v otevření mezioborové pohledu na stavební kulturu, včetně zohlednění ekonomických aspektů plánování měst." (20190701)
 • 20190629 | Evropští ministři kultury přijali minulý rok deklaraci o stavební kultuře (propamatky.info). Důvody k vydání deklarace jsou podány poněkud zjednodušujícím způsobem, když jsou hledány v tom, že "...navzdory rozdílům v hospodářských, společenských a politických reáliích je stále patrnější znepokojivá tendence ve vývoji kulturní krajiny, vesnic a měst. Zatímco centra historických aglomerací a jiné památky jsou většinou chráněny a vznikají vynikající příklady architektury a stavitelství, jinde je patrná trivializace. Řada památek se ztrácí. Ve většině případů je kulturní hledisko až sekundární a přílišný důraz se klade na přístup, který staví na první místo ekonomický faktor.(...)". Je tak vlastně pominuta přeci stále evidentní skutečnost, že mnohé historické objekty ve městech padají za oběť záměrům developerů, čemuž nejednou státní instance bezmocně přihlížejí. Odklad této stručné zprávy přitom zřejmě ukazuje, jaké vážnosti otázky kvality profesí zúčastněných v péči o vysokou všeobecnou úroveň stavění požívají. Právě v oblasti památkové péče je přitom slyšet všeobecně stesky na adresu nedostatečné podpory řemeslného vzdělávání apod.

Konference 2019

(edit. 20190419) Ve švýcarské Ženevě se ve dnech 4. a 5.11.2019 uskuteční konference How to measure Baukultur? s cílem nalézt způsoby "poměřování" kvality stavební kultury z hledisek různých příslušných oborů. Info ZDE.

Reference

 1. https://davosdeclaration2018.ch/. Web je přes nevelký rozsah celkem nepřehledný; jazykové verze textu jsou pod záložkou "Programme", která je ale pojmenovaná "Davos Declaration 2018". Ze zprávy na webu Ministerstva kultury ČR plyne, že za českou stranu se zasedání účastnil náměstek ministra kultury pro řízení památkové péče Vlastislav Ouroda.
 2. K tomu stručně blog zde.
 3. Nicméně v českém reportu na webu Ministerstva kultury ČR se používá výhradně kvalitní stavební kultura. Náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda v Davosu (mkcr.cz). (publ. 20180126) (verif. 20181214) "Náměstek Ouroda ve svém vystoupení ocenil společnou vůli exekutivy evropských zemí k řešení současného neuspokojivého stavu v péči o stavitelské dědictví a zejména o kvalitu nové výstavby. Zmínil nezbytnost intenzivní součinnosti s dalšími resorty ve vládách k úspěšnému dosažení cílů Davoské deklarace.
  Konference se zúčastnilo přes třicet ministrů kultury a jejich zástupců z evropských i mimoevropských zemí i zástupci mezinárodních a neziskových organizací. Dvoudenní jednání bylo završeno přijetím společné deklarace.
  Davoská deklarace je velmi jasným vyjádřením úsilí ministrů kultury dosáhnout vysoce kvalitní úrovně stavební kultury, která zásadním a mnohovrstevným způsobem ovlivňuje životy lidí. Zdůrazňuje společnou zodpovědnost států, nevládních organizací a soukromého sektoru. Ministerstva kultury jednotlivých zemí se zavázala šířit myšlenky a principy deklarace nejen v rámci vlád, ale mezi všechny účastníky procesů plánování a výstavby, stejně jako v široké veřejnosti."
 4. Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe, publik. 20180209, verif. 20181129.
 5. Jedná se pouze o převod ze slovenského překladu. Prosíme proto o případnou pomoc při upřesnění podle anglické verze. Případně nabízíme tento zběžný český překlad k využití, pokud není příliš zavádějící.
 6. To mi přijde docela fantastické. Porovnání a vyhodnocení z určitého časového odstupu - klidně deseti let - považuji za vhodné a potřebné. Je možné, že k nějakým operativním domluvám bude docházet. Ale podle mého by už v prvotním dokumentu mělo být nekompromisně řečeno, že koordinační porady se budou konat řekněme ročně. Vzhledem k pravděpodobné rozvleklosti administrativních a legislativních procedur je nepochybně důležité si vyměňovat zkušenosti o praktických dopadech. Rovněž by to mohlo velmi prospívat "propagaci" citlivosti k prostředí a podpory jeho kvalit promyšlenými "drobnými" korekcemi. Stejně jako upozorňovat na varovné příklady radikálních nevhodných změn.

Licence

Autor © Jan Sommer, 20181129-20181201. S využitím zdrojů uvedených či odkazovaných v textu.

Edit.: 20190419 | Info o konferenci v listopadu 2019. 20190629 | Přidán ohlas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.