FANDOM


 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Historické stavební plány jsou neocenitelným zdrojem informací pro poznání původní podoby (novějších) staveb a geneze proměn, jimiž objekty prošly starší i novější objekty až do nynější doby. Mnohdy jsou samozřejmě nezastupitelně cenným svědectvím, pokud stavby zanikly.


  2/ Je vcelku zřejmé, že historické plány jsou cennou součástí obecného a ideově v zásadě nedělitelného kulturního dědictví. Jsou součástí památkové informační hodnoty objektů. Svědčí o starších podobách, o postupných proměnách (i historizujících návratech) do značné míry srovnatelně, jako to činí objekty samotné – třeba tím, že mají gotický portál, barokní okna, secesní výzdobu průčelí… Takovým „zprávám“ rozumíme do jisté míry přesně, ale …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Drobné věžové (věžičkové) stavbičky místních trafostanic pro rozvod 120 V / 220 V střídavého proudu (50 Hz) po vsích a jiných menších okrscích – do domácností, menších řemeslnických, zemědělských apod. provozoven se záhy staly nepominutelnou součástí koloritu drobné zástavby. Mnohdy byly při vší úctě k modernosti připodobňovány k návesním kapličkám či zvoničkám, přiřadily se k objektům typu obecních kováren či hasičských zbrojnic. Obyčejně se nevymykaly z charakteru venkovského stavitelství. Architektonicky nepříliš náročný technický objekt byl ukončený římsou a většinou stanovou stříškou s bleskosvodem.

  2/ Však se také dnes objevují případy, kdy v souvislosti s technickým pokrokem opuštěná stavba bývá „k…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Památková péče shromažďuje dokumentaci současnou i minulou a spravuje čím dále výmluvnější obrazové i textové svědectví o dějinách jednotlivých objektů, ale i o proměnách přístupu investorů i specialistů (památkářů, výzkumníků, restaurátorů…). Význam archivované dokumentace samozřejmě během času roste. Proto je důležité i obohacování archivů o historické fotografie či plány, a to platí v obzvláštní míře o památkách, které dříve či nyní zanikly.

  2/ Jedinečný roubený kostel ze 16. století spálili „z plezíru“ mladí necivilizovaní žháři v noci z 1. na 2. srpna 2017. Zkáza vyvolala velký ohlas a relativně úspěšnou veřejnou sbírku. Žháři byli vypátráni a polapeni, nakonec i v jistém smyslu exemplárně soudně pos…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Památková dokumentace usiluje díky řadě svých zpracovatelů o kompletnost. Viditelně se snižují rozpaky nad stavbami, jejichž estetika se blíží nule. V zásadě to zřejmě podporuje odbornou památkovou kritiku pro výběr hodnot hodných ochrany, protože čím více je podchyceno dobových výtvorů, tím kompetentnější bude (i když s trochou rezervy) výběr těch hodnot, které si ochranu opravdu zaslouží...

  2/ Je tak dobře, že kapacity památkového datového cloudu rostou, ale současně to zvyšuje intenzitu požadavků na funkčnost nástrojů pro typologická, lokální, personální, terminologická aj. třídění. Vzhledem k určité setrvačnosti IT, typické skomírajícími zpětnovazebními opatřeními, se stupňuje naléhavost potřeb práce …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Dokumentace památek vyžaduje určitý čas a náklady. Z toho většinou plyne nějaké stanovování priorit. Postupně však meze (ne)významnosti mizejí. Každá nerovnost terénu, fasády, dlažby, stropu… signalizuje nějakou minulou událost, podobu něčeho, nějaký záměr... Změnu památky a jejího funkčního předurčení, případně i ztrátu zájmu o její využití, o její další osud. V takovém smyslu by tedy aspoň část památkové dokumentace měla být jakoby „lhostejným“ až mechanickým dokumentováním proměn – tvarových, materiálových, funkčních, estetických… Všech zapomnění, zničení, znovuzrození...

  2/ Možná nyní tuto technicko-přírodně-estetickou památku čeká probuzení zájmu a obnova? Nebo jde o poslední připomenutí?

  3/ "Bazén" na…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ V dnešní podobě internetu nelze popřít význam dohledu na autorskoprávní ochranu a licenční výminky na užití snímků i jiných souborů. Tvůrčí autorská díla jsou chráněna jako součást osobnostních práv. Zaměstnanecká díla jsou z hlediska práv na užití pod „kuratelou“ zaměstnavatele. Specifickým příkladem jsou i práva vydavatelů apod.


  2/ Takové oprávněné osoby, ale i mnohé další, volí různé způsoby, jak se nenechat o své právo připravit, resp. dohlédnout na jeho respektování. Četné kulturní či paměťové instituce, spravující sbírky pořádané z veřejných zdrojů apod., a rovněž tak soukromé firmy, sběratelé apod., k tomuto užívají u obrazových dokumentů vkládání různých značek, často označovaných jako vodoznak (m…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ V souvislosti s předchozím příspěvkem na téma do jisté míry diskusního proskleného přístřešku nad kamennou exteriérovou skulpturou si aktuálně můžeme v MIS prohlédnout také hrozivé důsledky koroze a eroze pískovcového díla vystaveného účinkům povětrnosti. Na reliéfu a negativně reliéfním nápisu jsou již zachovány jen relikty původní povrchové úpravy.

  2/ Velká část povrchu nese stopy opakovaných oprav a korekcí, spíše jen maskujících úbytek materiálu a ztrátu jeho vypovídací hodnoty. A vlastně i autenticity. Pokračováním tohoto procesu bez restaurátorského opatření, případně bez záchrany památky v lapidáriu a náhrady kopií postupně dojde k úplnému zamaskování zbylé autentické substance…

  3/ Samozřejmě je v po…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Cíle památkové péče jsou především dva. Jednak prezentace památkových hodnot (uměleckých, pietních, ceny stáří…) co nejautentičtější, spolehlivě přesvědčivou formou. Druhak potom maximální prodloužení životnosti objektu a jeho předání budoucím generacím jako autentickém poselství z doby vzniku, ale také jako dokladu kulturní schopnosti naší doby.

  2/ Z historie i současnosti víme, že např. právě kamenná barokní sousoší v exteriéru – v intravilánech i v krajině – velmi trpí účinky povětrnosti. Největší škody způsobuje zimní promrzání provlhlého porézního kamene, což v našich podmínkách je především pískovec, případně v některých oblastech různé druhy vápence. (Žulová díla jsou značně trvanlivější, ale také …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Hustota informací v Metainformačním systému NPÚ výrazně až utěšeně narůstá. S tím jde ruku v ruce i stoupající možnost informace porovnávat, typologicky, metodicky apod. Postupně také lze sledovat proměny jednotlivých objektů. Vzhledem k tomu, že přírůstky se běžně pohybují kolem 200 položek denně, máme již k dispozici obří banku památkových dat.

  2/ Ta je také logicky bezkonkurenční proto, že díky různým výzkumným programům se zájem dodavatelů dat postupně od významných památek a komplexního dokumentačního „pokrytí“ památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek přesouvá k podchycení co možná komplexní škály reality, včetně objektů zanikajících, podružných, či nahrazujících původní ztracenou sub…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Komíny a zdroje tepla vůbec jsou z podstaty značně ohroženým druhem stavebních elementů. Jsou ohroženy technicky zejména zahříváním průduchu a chemickým účinkem usazovaných spalin, jakož i účinkováním klimatu – jsou výrazně vystaveny všemožným účinkům povětří: prudkým změnám vnější teploty (dilatace), silným větrům, dešti a promrzáním (to má za následek zejména často dobře viditelné rozpadání komínových hlav). Podléhají však také proměnám technických poznatků a požadavků. Modernější topidla často potřebují „aktualizovat“ i odkouření. Zvláště ohroženým druhem jsou v souvislosti s elektrifikací továrních provozů či zaváděním plynového vytápění tovární komíny. Prakticky pro ně neexistuje možnost nějaké jin…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Občas se mj. podívám, zda se nějak vylepšila možnost vyhledávání dokumentace z fondů NPÚ aj. českých poskytovatelů dat v Europeana.eu. Za sebe nějakou velkou podporu a příval usnadnění nevidím. Ocenit musím snahu vést lidi k využívání bohatství sbírek např. v podobě blogů nebo virtuálních výstav.)

  9/ Takže jsem právě při zmíněném ověřování, jestli po nějaké korekci nebudu moci lépe hledat informace ze svých zájmových sfér, ale také, jak se kontinentálně projevují velké dodávky dat od NPÚ, narazil na foto, které mi přišlo zajímavé (oslepená fasáda ve spodní části zcela bez oken – jediný otvor v ose z tohoto úhlu pohledu nelze vidět).

  10/ U položky je odkaz na zdroj v MIS NPÚ. A tak se po krátkém zakroužení oc…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  Hlavním cílem Metainformačního systému NPÚ je přehledné archivování památkové dokumentace pro účely odborně-administrativních cílů státní památkové péče ve smyslu památkového zákona a dalších příslušných předpisů. Jde ovšem o operativní nástroj s ambicí na brzké dosažení administrativní kompletnosti. Dodávaný obsah tak vlastně vykrývá prakticky veškerou typologii čísel jednacích, mapových podkladů, výzkumných zpráv, monitorovacích záznamů…

  Z této logiky se pak objevují i ty zprávy z nejsmutnějších, Oznámení o zániku nemovité kulturní památky. Digitalizace probíhá jak v aktuálním procesu (i když dnes je již prakticky veškerá agenda provozovaná v elektronické podobě, takže ani scanované přílohy, staré fotky, …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Zajímavou položkou, zatím celkem vzácnou v pestré škále odborných termínů užitých v památkovém informačním systému, je „architektura neovernakulární“.


  © Jan Sommer, únor 2019

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Každá doba má i z hlediska stavitelství velmi komplexní podobu. Vedle pyramid, katedrál, hradů a zámků vznikají i ty nejužitkovější provizorní stavbičky, jako kůlničky, chlívky, latríny… Mnohé z nich jsou pak pro neužitečnost zapomenuty a jakmile začnou překážet také likvidovány. To se mnohdy děje bez většího zájmu. Ten nelze ovšem upřít např. místním či oborovým muzeím, i když ta mnohdy dokumentaci uschovají do polic, aby snad za 50 let z nich sestavila nějakou oči otevírající výstavu, doprovozenou tvrzeními o tom, jak máme být překvapeni, že jsme takové motivy neprávem opomíjeli…

  2/ Mnoho podobných sbírek tvořili a tvoří i samostatní amatérští nadšenci. Takové sbírky bývají skutečně neznámé a nejednou s…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Veškerá média, sociální sítě, česká Wikipedie i Památkový katalog zaznamenaly tragický konec kapličky se zvoničkou v romantickém gotizujícím stylu. S operativností přiměřenou závažnosti věci byla zahrnuta fotka i do MIS (ve veřejné části vidíme jednu). Aktualizace se objevila v krátké chvíli na Wikipedii, kde však kaplička dosud nemá vlastní stránku. Co je však pozoruhodným příslibem a ilustrací možností památkového informačního systému, je fakt, že do dvou dnů od tragédie byly aktualizovány také údaje v Památkovém katalogu (veřejný přístup neposkytuje údaj o času provedené aktualizace). PK nás také informuje o tom, že (poměrně ojediněle) jsou zachovány i plány kapličky, postavené roku 1885.


  2/ Obec již t…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  01/ Před vícero lety jsem byl přizván na pražský Vyšehrad ke konzultaci několika architektonických článků středověkého původu, nalezených východně od baziliky sv. Vavřince dr. Varadzinem a dr. Nechvátalem při archeologickém výzkumu, jehož ústředním výsledkem byl nález majestátní předrománské centrály. Zejména ovšem doufám, že byste někdo mohli mít povědomí o podobně formovaném útvaru na jiné sochařské (anebo i malířské) památce nejspíše ze 14. století a mohli rovněž v komentáři nebo jinak sdělit podrobnosti či názory. To by dalo smysl tomuto mému publikačnímu pokusu…


  © Jan Sommer, 2014-2018

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  01/ Viditelnější přípravy začínaly loni koncem léta. Nutně se zdálo, že času na nějaké velkolepé akce není mnoho. U nás nějaká oznámení zazněla koncem roku 2017. Přitom ale zřejmě kdesi probíhaly různorodé přípravy. Na webu MK se objevila loga, doplněná přísným povídáním, že je lze použít, jestliže získáme písemné svolení.


  © Jan Sommer, 20180901-20181112

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ V posledních měsících se vskutku pozoruhodným způsobem vyvíjí obsah Metainformačního systému NPÚ (MIS). Již se to tu vícekráte zmiňovalo. Připomínal jsem i to, jak aktualizace sledovat (je to trochu jako drbání pravou rukou v levém uchu). Nicméně tím, jak se postupně přeci jenom daří získávat a přesvědčit odborné pracovníky o účelnosti i perspektivnosti tohoto nástroje, je defilé přírůstků čím dále pozoruhodnější. Svědčí také o rozsahu a vlastně bezbřehosti odborného záběru památkového zkoumání i rostoucí systematičnosti dokumentování oprav, nebo v horším případě destrukce památek – to má ale obří archivní význam.

  2/ Sice trochu zamrzí absence systematické práce např. s klíčovými slovy (vyhledávání je pro…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ To byl ten slavný den, kdy k nám byl zaveden e-lektrický proud, střídavý, střídavý, zkrátka e-lektrický proud…
  2/ Komunikační trasy či line, energetické či materiálové toky apod., to jsou znaky, které patří k hlavním charakteristikám nemalé části kulturního dědictví. Patří k nim zhruba od konce 19. století i rozvody elektrického proudu. Dynamický rozvoj „distribučních sítí“ elektřiny rozhodl o ohromujícím rozvoji mnoha průmyslových oborů, umožnil i bohatší „noční život“, bez elektrických zařízení by se neobešla ani doprava, nic. Nakonec ani památková péče, i když ta nakonec bojuje hlavně s následky pokrokářství, hnaného především elektřinou…

  3/ Vývoj využívání elektřiny přinesl dosud netušené technické možn…


  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Shodou okolností se nám v těchto dnech v MIS sešlo také několik snímků otopných zařízení ze zbědovaného objektu, který nějak neměl ve své historii štěstí na způsobilé vlastníky…

  2/ Na prvním snímku vidíme rozvaliny pece, která byla zřejmě v minulosti obložena novějšími kamnovými kachli s hladkou čelní plochou. Nynější stav je ovšem skličující a svědčí bohužel o tom, že v tomto domě si v této zimě opět tepla neužijí…

  3/ Druhý snímek pak ukazuje zřejmě nějakou nedávnou snahu přeci jenom nějaké topidlo v domě oživit, ale plechový kouřovod byl „jednoduše“ protažen podkrovím.

  4/ Tak snad třeba i tato památka ještě zažije nějaké světlejší chvíle. A vám všem přejeme, aby se vašim domácím krbům vedlo lépe.

  5/ Každopádn…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Ploty patří ke zvláště ohroženým druhům památek. Jsou vlastně jen jakýmsi doprovodným elementem s převážně technickou funkcí, jehož výměna je většinou poměrně snadná. „Historické“ ploty jsou proto vcelku vzácností. Zájem vyvolají spíše ty ozdobné (u zámků, městských parků…). I když i uchované ploty většího stáří docházejí ocenění (také zde jsme již obrázek s komentářem mohli zaznamenat).

  2/ Jejich praktická ochrana však může mít specifické peripetie, neboť se většinou jedná o konstrukce ze stavebního hlediska spíše subtilní. Tím více je cenná co nejpodrobnější dokumentace, např. tak, jako v tomto případě v MIS.


  © Jan Sommer, 20181116.

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Historické mosty jsou velmi podstatnou součástí tradiční komunikační sítě, ale také urbanismu sídel. Spolu s často „divokým“ prostředím koryta potoka či řeky jsou v obrazu sídel i osobitým prvkem konzervujícím souvislost s přírodním prostředím.

  2/ Nyní nám MIS nabízí několik aktuálních fotografií vynikající příklad mostu v Sazené těsně po dokončení důkladné opravy. Můžeme si tak udělat i představu o tom, jaké metodické přístupy k opravám památkáři prosazují (víme z různých míst o snahách „vrátit“ na líce zdiva mostu omítku apod.).


  © Jan Sommer, 20181116.

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Ozdobou MIS se skutečně v nebývalém měřítku stávají dokumenty z průběhu oprav. Zatím ještě litujeme jejich rozptýlenosti a víceméně obtížné dohledatelnosti (nestandardní klíčová slova bez redakčního dohledu), nemožnosti skládat si z fotek přehledné galerie či alba (pro potřeby srovnávacího studia apod.; rovněž by bylo potřebné takové výběry sdílet s odbornými kolegy), položky komentovat, diskutovat o nich…

  2/ Nicméně nemohu, nežli zase opakovat poukaz na povzbudivý nárůst operativních dokumentů z oprav aj. dočasných stavů památek (vč. jejich zanikání…) v MIS. Vyhlídka na pestré studijní využití se tak stává stále lépe spolehlivou.


  3/ Aktuálně si můžeme ukázat kovové (zejména litinové) prvky nádvorních arkád…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Už se tu zmínilo, že přísun fotografií do Metainformačního systému památkové péče (MIS) se značně zvyšuje. Také dnes krom desítek dalších souborů bylo vloženo skoro 200 snímků z letošního roku. Jsou jako vždy velice různorodé, ale pro dnešek mezi nimi převládají lidové stavby z jihočeského venkova a několik velmi rozmanitých technických památek.

  2/ Ale i nepamátek! V jejich přírůstcích se zřejmě postupně projevuje právem sílící myšlenka, že v dokumentaci, kterou spolu s památkami jako takovými předáme budoucím generacím, bychom měli usilovat o nějakou objektivitu. Abychom umožnili co nejlépe vyhodnotit, co v naší době bylo zákonnou ochranou i širším konsensem chráněno, nakolik jsme docenili hodnoty komple…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Mnohá inovativní označení jevů, věcí, vlastností… asi vznikají ve snaze lépe specifikovat nějakou součást skutečností, které dosud byly shrnuty pod nějaký výraz, vzniklý v určité situaci. Na ni reagovali účastníci tím, že celkem snadno přijali označení, které odlišilo nový jev, směr, styl od předchozího. Následně pak dochází k různým modifikacím, potřebným např. pro odlišení rané fáze, vrcholné či pozdní. Podobně se časem může dojít i k vyčlenění souběžných proudů, které může být třeba na rozdíl od dosavadního diskurzu rozčlenit např. na radikální, akademický nebo ovlivněný něčím z minulosti či z exotické ciziny apod.

  2/ Zřejmě i dnes se z potřeby nějakého zpřesnění sdělované myšlenky vkrádají do komunikace výrazy,…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Ještě jednou se musíme vrátit k hřbitovům, protože v posledních dnech přibylo významné množství snímků z židovského hřbitova v Chrudimi.

  2/ Autor zřejmě postupoval systematicky, jak o tom svědčí to, že každému náhrobku přidělil číslo. Zatím však není k dispozici např. plánek, který by ukazoval polohu dokumentovaných náhrobků, ani nejsou veřejně dostupné případné údaje v Památkovém katalogu (tam je dostupná souhrnná informace o areálu hřbitova). asi tento odkaz již nebude fungovat.

  3/ Máme tak před sebou další zajímavý a přínosný příklad dokumentace náhrobků v MIS. Po zveřejnění prvků v Památkovém katalogu možná budou k dispozici i opisy (překlady) nápisů, což činí z dokumentace hřbitovů široce hodnotný podk…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Památníky obětem, které byly přineseny pro naději na mírovou budoucnost přeživších, jsou vztyčovány a vcelku udržovány v úctě, byť jsou postihovány i politickými i jinými zvraty v mysli obyvatelstva. V různé míře podle politické, ekonomické a kulturní situace jsou také dokumentovány, evidovány a zkoumány.


  2/ Rovněž v MIS tvoří tyto pomníky a památníky tradiční „obor“ dokumentace, i když té se prioritně a systematicky věnují složky armády a ministerstva obrany, ale také spolky a sdružení pěstujících vlastenecké tradice, V MIS je však zatím zřejmě jen část této dokumentace, přesto tu řadu pomníků najdeme (trochu problém je, že není úplně sjednocena terminologie a používání uživatelských klíčových slov – nap…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí « Blog » Následující »

  1/ Před rokem se tu již zmiňovalo, že v rámci výzkumných a dokumentačních aktivit v NPÚ vznikají i pozoruhodné zdroje informací o hřbitovech a náhrobcích. Téma si můžeme připomenout nad řadou nových fotek, mj. i v souvislosti s nedávnými Dušičkami a aktuálním výročím vyvrcholení válečného běsu první světové…

  2/ V MIS bylo soustavně mapováno několik hřbitovů na Liberecku a na hlavním hřbitově v Brně. Na Liberecku se jednalo o „výstup“ výzkumného projektu, jehož prezentace ukazovala jasný směr ke komplexnímu pojetí. Příslušná hesla v Památkovém katalogu přinášela krom odkazů na fotky v MIS a popisu též opis nápisů, což je vynikající přístup. V Brně zřejmě památkáři spolupracovali s jinou institucí asi v rámci …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí | Blog | Následující »

  1/ Celkem podstatným aspektem vztahu k památkám je snaha o poznání detailů jejich „organismu“ - konstrukčního provedení a řemeslného zpracování, použitých materiálů apod. Ostatně to pomáhá pochopit i sílu pohnutek tvůrčích počinů, jejich symboliky, estetického záměru i odezvy v duši dnešních pozorovatelů, mnohdy nevybavených znalostmi pro pochopení komplexní památkové hodnoty.


  2/ Jednou z cest k poznatkům o autenticitě a hodnotách památky v dnešním pohledu je pečlivé sledování a dokumentování takových částí památky, do kterých je za určitých okolností „vidět“. Jednou asi vzniknou takové přístroje, které umožní „rentgenování“ konstrukcí, ale asi ani ty úplně nenahradí možnost nahlédnout do „útrob“ památek.

  3/ V…


  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí | Blog | Následující »

  1/ V případech nové téměř kompletní výstavby památky (např. po tragických požárech dřevěných kostelů v Karviné či v Gutech) připustíme, že se jedná o památku. Uvědomujeme si přitom, že autoři rekonstrukce usilují jednak o co nejpřesnější zachování původních materiálů a forem, a samozřejmě začlenění maxima původních zachráněných prvků do nového objektu. Světově proslulou památkou tohoto druhu je drážďanský mariánský kostel, z větší části vztyčený nově prakticky od základů, ale s pečlivým začleněním všech dosažitelných trosek.

  2/ Takové památky vlastně zůstávají na původním místě a jsou s ním nadále pevně spjaty.

  3/ V praxi památkové péče nastávají z různých důvodů i potenciální ohrožení památek, které ztratily …

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí | Blog | Následující »

  1/ V MIS netvoří památky zahradního umění příliš výraznou sféru dokumentace, nicméně kulturní krajina i zahrady a parky jsou zastoupeny notným počtem mapových a plánových dokumentů k vymezení rozsahu památkové ochrany apod.

  2/ Podobně operativní průzkum a dokumentace z průběhu oprav jsou zastoupeny převážně elaboráty od několika snad desítek velmi činorodých zpracovatelů, ovšem zpravidla se jedná o soubory PDF, které jsou sice vybaveny rozsáhlou fotografickou i výkresovou dokumentací (některé se tu už připomínaly a nejspíše i připomínat budou…), ale jednotlivé obrazové soubory v MIS k dispozici obvykle nejsou. Nakonec asi nejsporadičtěji se objevují snímky dokumentující poznatky z aktuálních průzkumů i z prů…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí | Blog | Následující »

  1/ Koncepce MIS usiluje o co největší komplexnost. Mělo by jít o co možná objektivní záznam proměn památek, takže bohužel i jejich případného zanikání. Je to jednak důležitá součást kulturní a historické paměti, jednak i zdroj poučení o postupu různých materiálů např. bez údržbu vystavených účinkům počasí. A samozřejmě také opora varování před přibývajícími ztrátami na zanedbané části historických budov. (Nelze ovšem popřít, že prioritami při tvorbě obsahu MIS jsou i snahy vytvořit fond kvalitních snímků pro potřeby propagace památkového fondu, jakož "zdeúředně" shromáždit veškeré podklady pro administrativní potřeby celé ochrany památek dle Památkového zákona.)

  2/ Zde snímek z rozpadající se jedinečné techn…

  Read more >
 • Sommmerjan

  « Předchozí | Blog | Následující »

  1/ Svědectvím své doby je všechno. Všechno ale nelze zachovat – i když v takových ikonických areálech jako je centrum staré Prahy apod. by to měl být cílový stav pro vlastníky, úřady i projektanty. Tím spíše je ale potřeba dokumentovat různé stavby, které mohou být ohrožené ze dne na den, protože si nevysloužily dostatečné stáří, aby došly obecnější úcty. Mohou být i technicky či výtvarně spíše podřadné. Nicméně v souvislostech komplexního vnímání historických a prostorových souvislostí potřebujeme zachovat informace o tom, co se vyskytovalo v okolí vybraných památek, obdařených zákonnou ochranou. S čím během doby např. kontrastovaly, jakým sousedstvím mohly být dokonce ohroženy nebo znešvařeny.

  2/Proto je t…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Budovy bývalého v Duchcově, na Bílinském Předměstí, se v minulých dnech staly minulostí. Na snímku z tohoto týdne tak již je zachyceno jen urovnané zbořeniště se zbytky sutin. (Zbývají ještě stručné informace v Památkovém katalogu. Naštěstí tu však ještě mají viadukt a dokonce i další nádraží s přesvědčivějšími hodnotami.)

  (Snímek z roku 2011 ovšem ukazuje, že stavba byla tak jako tak „odepsána“. Tím spíše by ale mohla být pro budoucnost i jako varování dokumentována bohatší fotodokumentací.)

  (Ediční poznámka: V nefunkčních odkazech na Památkový katalog je třeba upravit začátek adresy: https: > http: - tedy psát bez "s"; tato závada se v současné době odstraňuje.)

  © Jan Sommer, 20180923

  Read more >
 • Sommmerjan

  Pokud je dokumentace památky zpřístupňována systematičtěji, můžeme též sledovat její proměny – někdejší chátrání, a pak následné znovuzrození. I když – pravda – to někdy může vést k diskusi či otázkám ohledně ztracené autenticity… Nicméně příklad roubeného ohrazení usedlosti čp. 77 v Baníně je cennou ukázkou i proto, že v MIS jsou k dispozici též starší snímky z doby před opravou, ukazující, že degradace řady trámů, vystavených účinkům klimatu, dosáhla hranice úplného rozpadu. Čili vlastně lze počítat leda s tím, že se budou podobné památky periodicky obnovovat. Jistě je důležité se o ně pečlivě starat a co možná odkládat moment, kdy bude nutné opět zasáhnout. V dokumentovaném případě se také zřejmě projevila snaha z odborného i vzdělávací…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Zajímavá skupina snímků představuje industriální areál. Část fotografií je z roku 2011, část je zcela aktuální.

  Náležitostí konglomerátu budov jsou i vily vlastníků továrny, takže se jedná o pozoruhodný komplex, dokládající fungování i kulturní význam nevelkého rodinného podniku, autonomního i z hlediska vodního energetického zdroje.

  Lze spíše odhadovat, že by dokumentační a výzkumná akce mohla souviset s některým z výzkumných projektů NPÚ, ale je také možné, že jde o „rutinní“ součást mapování památkového potenciálu.

  Nicméně dohledání všech dokumentů není úplně snadné, část je asi z důvodů rozpracovanosti neveřejná.

  Heslo v Památkovém katalogu. Geoportál.

  © Jan Sommer 20180914

  Read more >
 • Sommmerjan

  MIS dnes: Pilíř 22

  September 12, 2018 by Sommmerjan

  Zajímavý příklad detailní dokumentace ohrazení zámku (ale mohlo by jít o jakoukoliv jinou formu oplocení či vůbec vymezení na hranicích nějakých ploch). „Pilíř 22“ přímo volá po hledání dalších „kontextů“… Jsou někde informace k ostatním „pilířům“? Mohu si projít postupně jednotlivé pilíře? Případně se podívat na všechno, co souvisí s danou hranicí? Nebo s navazujícími plochami nebo dalšími odbočujícími hranicemi? Lze dohledat dokumentaci daných pilířů z různých epoch jejich vývoje, chátrání, oprav, zániku?

  Ano, asi to vše nějak lze získat, ale zatím není snadné a prvoplánově dostupné ani vypsání všech dokumentů k prověřovanému pilíři. Otázkou jsou i vazby na dřívější fotky či třeba projekty celého ohrazení, kde patrně těžko může dojít k vy…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Je celkem logické, že Metainformační systém památkové péče slouží k několika základním úkolům státní památkové péče při ochraně kulturního dědictví; jsou zde zpřístupňovány různé dokumentační a evidenční podklady, úřední a právní dokumenty. Fotografie dokumentují v základu podobu památek, ve které jsou chráněné, ale zachycují i dřívější či současné proměny, někdy devastaci i zanedbávání. Dostupné jsou to ovšem i dokumenty monitoringu stavebně-technického stavu památek, více méně pracovní průzkumové snímky apod. Trochu to, pravda, souvisí i s tím, že památková péče provozuje toto sdílené úložiště jako jediné. Další snímky jsou pak pro praktické potřeby památkářů sdíleny na interních discích v zabezpečených neveřejných sítích, mnohdy na sepa…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Již tu byly zmiňovány filosofické „sváry“ při specifikování míry podrobnosti fotodokumentace v MIS. Přitom je využíváno prakticky celé široké rozmezí mezi názorem, že v zásadě postačí, když ke každé památce bude k dispozici „identifikační snímek“, který má zejména tu úlohu, že v Památkovém katalogu poskytuje bleskurychlou orientaci o základní podobě objektu; to je samozřejmě velmi podstatné. Protipólem pak jsou různé přístupy k „úložišti“ jako „skladu“ veškeré dokumentace. Asi k tomu podněcuje i to, že jiné takové úložiště „pracovního“ typu k dispozici není (krom četných neveřejných disků na památkových pracovištích; jenže ty jsou "off-line", takže chybí podpora publikačních potřeb). Je ovšem možné soubory v MIS nastavit jako neveřejné a p…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Kapacita úložišť MIS NPÚ je prakticky bez omezení (resp. jsou kapacity dle potřeby rozšiřitelné). Toto úložiště je ovšem přednostně využíváno k archivaci a dalšímu praktickému uplatnění dokumentů v rámci odborné agendy památkářů v souladu s Památkovým zákonem. Např. celkové pohledy na stavby jsou pak veřejně prezentovány především jako tzv. identifikační snímky v Památkovém katalogu, umožňující nejrychlejší představu o základních vlastnostech a podobě objektu. Fotograficky jsou dokumentovány podoba a proměny památek, a to včetně zpřístupněných scanů historických fotografií. Rovněž je zejména prostřednictvím fotografií stav památek monitorován. Pro historii památkové péče i pro posuzování aktuálních záměrů obnovy či rekonstrukce mají význam…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Vracím se ještě do jisté míry k tématu předchozího blogu...

  Četné památkové průzkumy i opravy z logických důvodů nelze veřejně prezentovat např. jako přímý videopřenos. I když i takové pokusy v nedávné době ověřovali archeologové, restaurátoři nebo muzejníci. Pokud nedojde k porušení osobnostních či nějakých dalších práv, nemuselo by to vadit. Tím spíše, že nakonec jsou památky veřejným statkem z hlediska své hodnoty, a tento status není závislý na vstřícnosti vlastníka, i když ta je jistě žádoucí a je svědectvím jeho kulturnosti. Zkoumání minulosti a hodnot památek je vedle fyzické ochrany a péče vlastně hlavním úkolem pro každého, tím spíše např. pro památkové instance, projektanty, stavební úřady… Památky jsou totiž památkami hlavně v zá…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Uložení dokumentace do MIS v zásadě nemá žádné časové limity. Nic v dnešní době nebrání importovat dokumenty rovnou z terénu, nebo s minimálním zpožděním při prvním zapnutí počítače. Přesto však, že vidíme v terénu stále více fotících památkářů, v některých případech dokonce na mobil vyšší výkonové třídy, do MIS přicházejí především „referentské“ snímky z několika posledních let, ty čerstvé nikoliv.

  Asi se z toho dá vyvodit, že i nynější čerstvé snímky potřebují nějak dozrát. Zvážit to můžeme i nad snímkem z „právě teď“ rekonstruovaného vodního kola Velkopřevorského mlýna na Čertovce v Praze na Malé Straně. Nejrůznější odborné i ekonomické hodnotící zprávy budou vydány až po zpracování někdy po ukončení akce. Co tedy nyní s takovýmto snímk… Read more >
 • Sommmerjan

  Nahlédneme-li do MIS z hlediska „přírůstkového“ - tedy tak, že nás zajímá, co se děje, jaké dokumenty obohacují evidenci (oceníme rychle přibývající historické dokumenty i fotografie), zda se touto cestou třeba můžeme dozvědět o aktuálních objevech, neprodleně poznáme, že se jedná vlastně o kaleidoskopické záplavy podkladů všeho druhu, které mnohdy získávají vypovídací schopnost až po delší době, v kombinaci se vším ostatním informatickým bohatství, nyní stále dostupnějším.

  Aktuální výzkumy není ovšem snadné prezentovat. Výzkumník by musel mít čas během prací vypracovat nějaké hypotézy a s přiměřenou mírou určitosti jimi dokumentaci okomentovat. Přitom se ale stává, že během výzkumu k proměnám interpretací či předpokladů dojde několikrát; a…

  Read more >
 • Sommmerjan
  Aktuálně se v MIS objevila celkem nenápadná fotografie, zachycující interiérovou stěnu vesnické usedlosti s téměř dokončenou hliněnou omítkou se stopami rukou... Užití hlíny v drobném obytném stavitelství patří k tradici venkova a zaslouží si další rozvíjení, jak se mu jej dostává právě na jižní Moravě do značné míry, i když mnohdy ještě chybí pochopení vlastníků památek (i těch neprohlášených). Po absolvování několika obratných pokusů ovšem získáme další obrázky a dokumenty k objektu z archivu MIS (zmiňuji to proto, že skutečně musíte vyvinout určitou strategii, protože „parametrické vyhledávání“, výpis souvisejících dokumentů v MIS z odkazu v Památkovém katalogu, dotazy fulltextem na rejstříkové číslo apod. nám pokaždé ukáží něco trochu … Read more >
 • Sommmerjan

  Skromně a postupně se prosazuje myšlenka, že pro efektivitu památkové péče je třeba naplňování několika podmínek. Významnou měrou se i institucionálně, metodicky a reálně daří rozšiřovat osvětové (vzdělávací, dnes edukační) aktivity památkářů (tiskoviny, weby, workshopy, prohlídky…). Roste i povědomí o významu hlubokého poznání památek jako podmínky vhodné opravy. Do jisté míry získává respekt i zpracování a archivace dokumentace z průběhu oprav památek (stále hodně záleží na osobních iniciativách průzkumníků, i když roste i systémová podpora), případně i záznam objektů, jež se bez šance mění v ruiny.

  V každém případě je dnes velmi podstatnou součástí takových záznamů co nejkvalitnější fotodokumentace (jistě jsou důvody třeba i pro video, p…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Už jsme to tu někde zmiňovali, že zimní období i přes krátké dny a často zataženou oblohu je také důležitým termínem pro fotodokumentaci stavebních památek. Samozřejmě to platí především pro exteriéry tam, kde je stavba obklíčena opadavým stromovím či křovím. Podobně by se mělo přistupovat i k dnes mediálně velmi populární laserové letecké měřické dokumentaci LiDAR. I její výsledky musejí být bez lupení řádově přesnější.

  Hemže - areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, zvonice s kaplí sv. Jana Nepomuckého, foto Jitka Svobodová, NPÚ, 2018. Zdroj.

  © Jan Sommer, 20180208

  Read more >
 • Sommmerjan

  Záznamy stavu památek, zejména všemožných poškození a závad, jsou standardní součástí veškerých dodavatelských zpráv (průzkumů statiky, zavlhčení, biotického napadení, dále archeologie, SHP, restaurování…). To dnes již celkem obvykle doplňují veliká množství zejména fotografií z průběhu oprav, nicméně taková dokumentace se často zaměřuje k záznamu problémů, které vyvolávají případné navýšení pracnosti, kterou bude muset investor „pokrýt“. Zprávy s dokumentací pak bývají předány investorovi, podle okolností i příslušným úřadům, a pokud se navázala vstřícná komunikace, také bývají uloženy u památkářů. To má různé důsledky pro dostupnost takové dokumentace pro budoucí srovnávací studium nebo třeba pro praktické porovnávání různých typů poškoz…

  Read more >
 • Sommmerjan

  Ke specifickým dominantám návsí i menších náměstí často patří hasičské zbrojnice. Někdy jde o čistě užitkové objekty, podobné větší garáži. Větší zbrojnice se stavěly obvykle později během 20. století častěji někde na okraji zástavby, aby např. bylo možné garážovat více vozidel či připojit cvičiště. Hasičské zbrojnice často vytvořily malebnou skupinku s návesní kaplí, zvoničkou, křížkem… Zbrojnice bývají ozdobené štukovými fasádami s bosáží, profilovanou římsou a ve štítu sedlové střechy mívají emblém sestavený z typického hasebního náčiní apod.

  Náš příklad je pozoruhodný vysokou bedněnou věží pro sušení hadic, kterou se v prostoru centra městečka výrazně uplatňuje. Prohlášena za kulturní památku byla relativně nedávno, před párem měsíců... …

  Read more >
 • Sommmerjan

  Tento typ kličky se zřejmě používal mezi válkami. U nás doma je upevněn na dveřích od WC asi od roku 1929. Díky pečlivosti při nátěrech má dodnes krásně blýskavý mosazný povrch obrtlíku i štítku. Podle metadat snímku je ovšem klička na snímku spolu se svou budovou určena k likvidaci. Vzhledem k datu pořízení snímku možná už i zanikla…? Když tedy začínáme ten nový rok 2018, popřejme pořádnou kliku při hledání nového využití či v boji za záchranu co největšího množství památek.

  Dyjákovice, okres Znojmo, pozdně barokní  z roku 1746, detaily dveřních kování WC ve východním přístavku (určeno k odstranění). Foto NPÚ, Zdeněk Čižmář, 22.2.2017; uveřejněno 4.1.2018. Zdroj.

  © Jan Sommer, 2018

  Read more >
 • Sommmerjan

  Přejme si do nového roku 2018 co nejvíce citlivě opravených památek. A samozřejmě také to, aby opravy mohly být prováděny více zavčasu, než nastane totální rozklad – vyjde to levněji, a hlavně se zachová více ze substance památky…

  Hevlín, okres Znojmo, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní průčelí, detaily konstrukce krovu věže – tvarosloví ramenátů, deštění cibulí. Foto NPÚ, Zdeněk Čižmář, 12.7.2017; uveřejněno 4.1.2018. Zdroj.

  Památkový katalog.

  © Jan Sommer, 2018

  Read more >