FANDOM


Památky > P > Praha > Nové Město > čp. 1601-1700

Původně novorenesanční dům (1880; fasády zřejmě Josef Schulz) na místě staršího mnohokrát upravovaného objektu z doby založení Nového Města pražského (1348). Průčelí výrazně upravena modernisticky za účasti Bohumíra Kozáka (1920; částí literatury je zmiňován i Josef Zasche). (Styl této přestavby bývá označován jako "pozdní kubismus".) V roce 2017 navzdory mnoha apelům odborné veřejnosti dům zbořen (demolice zahájena v polovině dubna 2017; likvidace nadzemních částí domu skončila po polovině srpna 2017). V následujícím období investor na základě příslušných povolení vztyčil novou budovu s fasádou obloženou sklem a vybavenou aplikacemi ze zohýbaných tyčí, vybavených svítivou lištou pro noční efekty. V souvislosti se zakřivením tyčí v horní části se v médiích objevilo označování budoucího objektu jako "Květinový dům".

5155079139 424f57e9b7 b-1-

Foto 2008

Wikipedie (Květinový dům) | PK (asi 0) | Prázdné domy | Mapa | FB: Nebourejte dům Václavské náměstí 47 | Ahapraha | vn47 (propagační stránka investora)

Kronika

 • 20170418 | Ústav dějin umění AV ČR zaslal ve věci dopis premiéru ČR Bohuslavu Sobotkovi. Vyzývá v něm k prošetření správnosti postupů institucí a osob, které měly zamezit demolici hodnotné stavby v prostředí Pražské památkové rezervace. Reprodukce dopisu jsou dostupné na FB ÚDU AV ČR od 20170419-2100. Z anotace vydavatele: "Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí protesty a snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, jednotlivců i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se včerejšího dne ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy."
 • 20170420 | Rozloučení s domem čp. 1601 na Václavském náměstí (20-21 hod.) FB. Pořadatel: Iniciativa Prázdné domy.
 • 33365350223 5d0fd4a7cb b-1-

  Smuteční tablo ze dne 20170421 umístěné ve výloze knihkupectví Klubu Za starou Prahu u Juditiny věže.

  20170421 | Profesor Rostislav Švácha spolu s Veronikou Vicherkovou z Klubu Za starou Prahu drželi v pátek 21. 4. 2017 čestnou stráž před bouraným domem. Album na FB. V následujících dnech se v této "službě" vystřídali i další aktivisté.
 • 20170619 | V červnu 2017 probíhá demolice horních částí dvorní zdi a konstrukcí dvorních traktů.
 • 20170731 | Během července a první poloviny srpna byla celá nadzemní část dosavadní budovy demontována za pomoci ruční mechanizace a bagru se sbíjecím nástavcem.
 • 20170820 | Po polovině srpna 2017 byla ukončena demolice nadzemních částí zdiva a začaly přípravy pro hloubení suterénních partií novostavby. Podle údaje z NPÚ bude zajištěn archeologický dohled zřejmě ze strany společnosti Archaia Praha. (Edit. 20190125: Následně jsem při nahodilých průchodech kolem staveniště žádný soustavnější pohyb archeologů nepozoroval, takže předpokládám, že se mohlo jednat o nějakou aktivitu menšího rozsahu - archeologický dohled apod.)
 • 20170824 | V základovém zdivu ze závěru 19. století na nároží domu byly rozpoznány druhotně použité starší bloky kamene (díl pískovcového barokního ostění nejspíše z okna a opukový kvádr s typickým gotickým opracováním nástrojem se zubatým ostřím - dlátem nebo plošinou). Skica výkladu Další podobná pozorování budou snad zaznamenávána v průběhu demontáže suterénních konstrukcí.
 • 20170830 | Vydáno Prohlášení Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. k demolici domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze. Obsahuje výtky na adresu institucí, které měly zabránit demolici z logiky zákona o státní památkové péči a ve výsledku vidí i selhání odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a ministrů kultury.
 • 39556972404 4aa9126a69 b-1-

  Vrtná souprava hloubí díry asi pro základové kotvy. 14.2.2018.

  20180214 | V těchto dnech začalo vrtání zřejmě pro vložení kotevních prvků. V plánech údajně je provést v nadcházejícím období archeologický výzkum.
 • 20180425 | O realizaci archeologického výzkumu asi nejsou dostupné zprávy. Je zřejmé, že zahloubení dosavadních budov z 19. a 20. století prakticky vylučovalo nalezení nějakých "kulturních vrstev". Nicméně v minulých dnech byly ve výkopu zřejmě patrné ruby skaliska. Také odvážený stavební "rum" vykazoval značnou pestrost (cihly, úlomky zřejmě různých hornin). Nelze vyloučit, že např. v novějších konstrukcích byly použity druhotně různé úlomky starších staveb, které bylo třeba studovat (ale nelze vyloučit ani to, že k takovému prostudování došlo; vlastník ani instituce takové informace neposkytují).
 • 42590427354 dc4d6a7082 b-1-

  Od počátku července 2018 na dně obří stavební jámy začaly práce na základových konstrukcích. (Foto 4.7.2018.)

  20180704 | Prakticky v celém rozsahu obou zbořených domů i jejich dvorů již došlo k vytěžení veškerých zbytků stavebních konstrukcí či případných kulturních vrstev a na dně jámy začalo zřejmě budování součástí základové desky či jiné konstrukce podzemních částí objektu.
 • Počátkem července 2018 proběhla novinami (zřejmě spíše okrajově) také zpráva o tom, že již bylo na stavbu nového objektu vydáno stavební povolení.
 • 20180715 | Novostavba na rohu Václavského náměstí má stavební povolení (nasregion.cz).
 • 46078509891 8a4ed0118d b-1-

  Staveniště 20181126.

  20181203 | Již několik týdnů probíhá od základové roviny betonování suterénních podlaží. Dění je stále provázeno sledováním místních občanů i turistů, využívajících celkem důvtipně upravené otvory v ohradě, umožňující pozorování staveniště. Tím se celkem "elegantně" eliminuje část kritických hlasů (vždyť se tu neděje nic v skrytu "za oponou"). Patří k tomu i to, jak si lidé se zájmem prohlížejí potisk na ohradě, seznamující s proměnami zástavby celého Václavského náměstí či s dějinnými událostmi, spojenými s tímto ústředním pražským prostranstvím.
 • 20180228 | V této době dosáhlo betonování ve většině rozlohy stavby úrovně okolního terénu. Začalo sestavování armatury nosných sloupů v úrovni přízemí.
 • 20191122 | Během roku 2019 byla dokončena hrubá stavba (litý beton). Ve druhé polovině roku (posouzeno jen z vnějšího pohledu) proběhla asi polovina výstavby prosklených průčelí. Uvnitř zřejmě probíhá postupné zřizování technologií.
 • 20200527 | Dokončování prosklené (obesklené) "fasády" do náměstí i Opletalovy ulice.
 • 20200709 | ČTK oznamuje, že objekt byl kolaudován..

Odkazy

Ohlasy v médiích

Sítě

Fotobanky

1 (průběžně doplňováno; verif. 20180706)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.